Кыргыз этнонимдер сөздүгү

Русский

Китепте кыргыздардын урук, уруу, этнографиялык топ, эл аттары кыргыз таанууда алгачкы ирет тарыхый-этнографиялык, лингвистикалык комплекстүү изилдөөгө алынган. Кыргызстанда жарыяланган жана чет жердик илимпоздордун эмгектери, чыгыш жазма булактарынын маалыматтары, автордун эл арасынан жыйнаган материалдарынын негизинде 1065 этнонимге иликтөөлөр жүргүзүлдү. Китеп студенттерге, мугалимдерге, аспиранттарга, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына, илимий кызматкерлерге арналып жазылды жана элибиздин тарыхын аздектеп окугусу келген ар кимди кайдыгер калтырбайт.